Loading...
第 4 課 我的好朋友
對話組一
 
 
1
𠊎有一個好畫圖个朋友。
我有一個愛畫圖的朋友。
佢會畫肥肥个豬無?
他會畫肥肥的豬嗎?
佢會畫瘦瘦高高,腳又直又長个豬。
他會畫瘦瘦高高的,腳又直又長的豬。
這隻豬枵壞咧。色目呢?
這隻豬餓壞了。顏色呢?
有時烏同白色,有時紅色、柑色、黃色、青色做下有。
有時黑和白,有時紅色、橘色、黃色、藍色都有。
佢會畫人無?
他會畫人嗎?
佢有畫吾爹,畫都當後生。
他有畫我的祖父,畫得很年輕。
對話組二
 
 
2
𠊎還有一個新个朋友。
我還有一個新的朋友。
佢會做麼个事?
他會做什麼事?
佢有閒該滿,會煮東西食。
他有空閒時,會煮東西吃。
佢會做甜个東西無?
他會做甜的東西嗎?
酸个、鹹个、香个、辣个都會煮。
酸的、鹹的、香的、辣的都會煮。
講都𠊎肚屎枵咧。
說到我肚子餓了。
苦个、臭个乜會煮。
苦的、臭的也會煮。
這斯毋使咧。
這個就不必了。
對話組三
 
 
3
使得同𠊎講若个好朋友無?
可以跟我說你的好朋友嗎?
𠊎乜有一個真有意思个朋友。
我也有一個很有意思的朋友。
同𠊎搞个時,佢毋會爭輸贏。
跟我玩時,他不會爭輸贏。
當難个功課,佢會同佢變簡單。
很難的功課,他會把它變簡單。
東西毋見咧,會同𠊎共下尋。
東西不見時,會跟我一起找。
有危險个時,會喊𠊎注意安全。
有危險時,會叫我注意安全。
厥个目珠圓圓,鼻公挺挺。
他的眼睛圓圓的,鼻子尖尖的。
著。你斯係吾个好朋友。
正確。你就是我的好朋友。