Loading...
第 9 課 我的自行車
對話組一
 
 
1
你有自行車無?
你有自行車嗎?
𠊎有一臺青色个自行車。
我有一輛藍色的自行車。
𠊎乜有一臺。
我也有一輛。
愛共下騎自行車去公園尞無?
一起騎自行車去公園玩好嗎!
好哦!幾時去?
好哦!甚麼時候?
這隻(個)禮拜六,好無?
這個禮拜六好嗎?
好!拜六朝晨七點。
好!禮拜六早晨七點。
對話組二
 
 
2
當(蓋)久無坐巴士了。
好久沒搭公車了。
𠊎平常時都坐阿爸个奧多拜。
我平常都坐爸爸的機車。
坐巴士做得看著當(蓋)多東西。
坐公車可以看到很多東西
你看右手片有火車!
你看右邊有火車!
火車當(蓋)長。
火車好長。
你看天頂有飛行機。
你看天空有飛機。
在哪位(仔)?在哪位(仔)?
在哪裡?在哪裡?
飛入雲裡肚了。
飛入雲層裡了。
對話組三
 
 
3
你有坐過船仔無?
你有搭過船嗎?
有啊,去海脣尞該下坐過船仔。
有啊,去海邊玩的時候搭過船。
船頂做得打電話無?
船上可以打電話嗎?
做毋得,毋過做得搞手機仔。
沒辦法,但是可以玩手機。
還做得看海。
還可以看海。
𠊎乜想愛坐船仔去尞。
我也想要搭船去玩。