Loading...
第 7 課 動物園
單詞一
 
 
1
魚仔 ngˇ eˋ
例句
阿爸今晡日釣著十過尾魚仔。
爸爸今天釣到十多條魚。
單詞二
 
 
2
狗仔 gieuˋ eˇ【geuˋ eˋ】
例句
阿姨送𠊎一隻烏色个狗仔。
阿姨送我一隻黑色的狗。
單詞三
 
 
3
番豆 fanˊ teu
花生
例句
番豆當(蓋)香。
花生很香。
單詞四
 
 
4
卵【(春)】 lonˋ【(nonˋ)】【(cunˊ)】
例句
鳥卵。
鳥蛋。